FANATICKY FUNDAMENTALISTICKÝ POHLED NA SVĚT ŘADOVÉHO KŘIŽÁKA 21. STOLETÍ

Zbloudilá kulka

31. července 2018 v 23:11 | Bratr Podiven
Na počátku 16. století to vypadalo, že katolická církev definitivně končí. Zdálo se jasné, že pochodeň křesťanské víry zcela převzal protestantismus, který převládl v naprosté většině zemí Evropy, a že z katolické církve zbyla jen přežilá formální instituce, vyprázdněná a bez charismatu, která v posledních křečích poskytne cynickým oportunistům možnost vytěžit zděděné zbytky své někdejší moci a bohatství, ale která už nemá šanci nikoho duchovně oslovit. Přední intelektuálové té doby tvrdili, že nejpozději do 50 let katolická církev jako instituce zcela zanikne, a mnozí považovali za pravděpodobné, že až zemře tehdejší papež, žádný další už nikdy nebude zvolen.
 

Kamenná zeď v srdci

14. července 2018 v 10:04 | Bratr Podiven
Asi znáte příběh z Bible, jak Nehemiáš stavěl kamennou zeď.
Nevím, jestli to máte ve své duši stejně, ale mě to inspiruje ke stavbě kamenné zdi uvnitř mého srdce, a to asi takhle:

Malá Květná neděle

25. března 2018 v 23:40 | Bratr Podiven
Dnes jsme v katolické církvi slavili tzv. Květnou neděli, která připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, jak nám ho popisuje Janovo evangelium.
Spolubratřím katolíkům bych rád připomněl jednu drobnost, kterou si možná ne všichni uvědomují - omlouvám se těm, pro které to je jasná zpráva.
Takovou malou "Květnou neděli" máme na okamžik při úplně každé mši svaté.
 


POHÁDKA O EVOLUCI A PÁTÁ CESTA K BOHU (1)

7. února 2016 v 1:35
V tomto článku bych se chtěl zabývat současným sporem mezi evolucionisty a kreacionisty a pro inspiraci čtenářů vysvětlit, proč jsem jakožto původní evolucionista byl před časem nucen změnit názor a zařadit se do myšlenkového tábora kreacionistů.

Přímluvy pro křest svatý dítěte

3. ledna 2016 v 14:51
Pokud se připravujete na křest svatý svého dítěte, možná se dostanete do podobné situace jako já, kdy jsem zjistil, že žádná z verzí přímluv uvedených v platné knize Křestních obřadů Vám nebude připadat úplně vyhovující.
Po domluvě s knězem mohou samozřejmě rodiče pro tuto příležitost připravit vlastní text přímluv.
Proto bych Vám rád pro inspiraci nabídl znění, které jsem ze vzorových proseb a dalších střípků liturgických textů sestavil pro křest svatý vlastních dětí já.
Pokud se tato moje verze někomu z Vás líbí a Váš kněz nebude proti, můžete ji plně nebo částečně využít.

Svatá Eliška, princezna durynská, aneb co doopravdy slavit 17. listopadu

14. prosince 2013 v 22:24
Den 17. listopadu je v naší společnosti obvykle spojován s politickými událostmi, novějšího i staršího data. Málokdo však ví, že v křesťanském prostředí je tento den okrášlen ještě úctyhodnější a starobylejší tradicí. Je to svátek (liturgicky přesněji památka) durynské princezny, svaté Elišky. Pojďme si o ní tedy aspoň něco málo povědět.

Myslete na stromy a vytiskněte tento článek co nejvícekrát!

14. září 2013 v 2:11

Ač nejsem příliš častým divákem televize, před časem jsem v tomto médiu zahlédl jakýsi spot vyzývající k úspoře spotřeby papíru, jíž prý zachráníme stromy. Zároveň, pokud je milý čtenář uživatelem emailové pošty, je vysoce pravděpodobné, že už se někdy setkal s post scriptem, který nabádá příjemce, aby přijatou zprávu pokud možno z obdobných důvodů netiskl. Zdá se, že jde o velice široce rozšířené přesvědčení. Nikdy však neškodí zamyslet se nad tím, zda některé bezmyšlenkovitě přijímané postoje jsou ve skutečném souladu s realitou. Mnohdy zjistíme, že skutečnost je právě opačná, což platí i ve výše uvedeném případě; to mě přimělo, abych se s milým čtenářem podělil o tuto svou krátkou úvahu.


NELEGÁLNÍ STAHOVÁNÍ NENÍ HŘÍCH!

13. listopadu 2012 v 21:20
Rád bych pomohl udělat jasno v jedné otázce, v které evidentně někteří křesťané, snad i pod vlivem všudypřítomné zájmovými skupinami placené pseudomorální propagandy, tápou.
Hlavní myšlenku zdůrazním hned na začátku:
Nelegální stahování dat, popř. jakékoli jiné nelegální nakládání s datovými soubory, ať už jde o hudební, vizuální či jakákoli jiná díla, není hřích!

Podivenovo zpovědní zrcadlo

12. května 2012 v 22:09
Nedílnou součástí duchovního života křesťana je svatá zpověď. Nechci teď diskutovat proč a nač tomu tak je, ale spíše reaguji na to, že se mi zdá, že na českém internetu člověk dosud nenajde dostatečnou škálu rozumných námětů, jakým způsobem uspořádat základní osobní přípravu na svatou zpověď, totiž zpytování svědomí a uvědomění si vlastních hříchů. Proto bych chtěl pro případné zájemce přispět svým vlastním kamínkem do mozaiky tzv. "zpovědních zrcadel" a doufám, že by to snad pro nějakého začátečníka v křesťanství mohlo být i v nějakém směru inspirací.


Důkaz existence Boha 3 aneb Co má to vše vlastně společného s křesťanským Bohem?

31. ledna 2012 v 23:36
V předchozích článcích jsme si naznačili, jakým přibližně způsobem lze dojít k jistotě o existenci Boha tak, jak ho definuje katolická theologie.

Nyní se dostáváme k další fázi myšlení o Bohu, která už se nezabývá samotným faktem Jeho existence, jejíž prokázání bylo předmětem fáze první, ale zabývá se tím, jaké základní vlastnosti lze dále o Bohu prokázat. Jednoduše řečeno, tato fáze odpovídá na obvyklou otázku: a co tohle vlastně má společného s křesťanským Bohem?

Důkaz existence Boha 2 aneb Zacyklení

8. ledna 2012 v 23:04
Ve svém minulém článku jsem se dotkl tématu kosmologického důkazu Boží existence. Z diskuse v komentářích pod článkem vyplynula otázka, která je také obecně tou vůbec nejobvyklejší otázkou, kterou lidé po zběžném seznámení s hlavní myšlenkou důkazu pokládají: proč by řetěz existenciálních závislostí nemohl být klidně buď nekonečný, anebo zacyklený, takže nebude existovat žádné jsoucno, které by samo existovalo nezávisle na jsoucnu jiném?

Důkaz existence Boha

25. listopadu 2011 v 21:29
V dnešním světě se setkáváme s několika různými přístupy jednotlivců k otázce existence Boha. Někteří se domnívají, že myšlenka existence Boha je iracionální, v tom smyslu, že je rozumem možno existenci Boha vyvrátit, a to buď s jistotou, anebo alespoň pravděpodobnostně. Těmito názory se teď nechci zabývat, protože jejich pomýlenost je většině přemýšlivých lidí dostatečně zřejma.

Je zde ale ještě druhý nesprávný názor, který se objevuje nejen mezi nevěřícími, ale překvapivě dosti často i mezi věřícími lidmi: totiž, že existence Boha je prý záležitostí jakési "víry" a nelze o ní racionálně rozhodnout, souhlasně ani nesouhlasně. Milí přátelé, zvláště pokud jste věřící, ale samozřejmě i Vy ostatní: zastáváte-li výše uvedený názor, rád bych Vám sdělil, že tomu tak není. A protože se mi nezdá, že by toto téma bylo na internetu dostatečně rozebráno v češtině, a také protože uplynul již téměř rok od mého posledního zdejšího příspěvku, dávám Vám k disposici svou následující úvahu.


Zachraňme duši Adventu

27. listopadu 2010 v 19:15
Milí bratři a sestry,
s dnešním východem Večernice začíná jedno z nejkrásnějších období církevního roku - Advent.

Fanatikem snadno a rychle

9. listopadu 2010 v 22:57
Dosti kontroversí v reakcích milých čtenářů mého blogu se týkalo fanatismu v jeho titulku. Proto jsem se rozhodl, že po předchozím vysvětlení svého "podivení" budu jeden krátký článek věnovat i tomuto tématu. Rád bych Vám tak předložil k zamyšlení, zda se za tímto odsudkem znějícím označením nemůže oprávněně skrývat přece něco více než jen mnohými předpokládaná provokace.
Co to vlastně doopravdy znamená býti fanatikem? Pojďme trochu hlouběji pod povrchní význam, který toto slovo obecně nese v laciných slovních spojeních teprve pár posledních staletí, zkusme se ponořit do starověké historie a nahlédnout, kde tento termín vzal svůj původ.

Hledání princezny úsvitu

23. ledna 2010 v 17:23
Máloco nám zůstalo do dnešních dob ze staroslavných Podivenových časů, o kterých jsem pojednával v minulém článku. Snad ještě příběh jedné další pozapomenuté a přitom pozoruhodné osobnosti, vzpomínku na niž bych chtěl tímto drobtem také pomoci uchovat živou. Uvědomuji si, že se nebudu pohybovat výlučně na faktech bezezbytku doložitelných historickou vědou. Ale neprokázaly legendy už tolikrát, že není radno je předsudečně podceňovat? A nezáleží srdce legendy vlastně v něčem úplně jiném?!

Proč jsem tak Podiven?

24. července 2009 v 20:51
Tak dnes již konečně v češtině :-) (Pokud náhodou také patříte mezi ty, kteří se půlhodiny marně snažili tu hlaholici rozlousknout, tak vězte, že to skutečně není nutné.)
Snad se sluší uvést pár poznámek k názvu tohoto blogu, protože ač bývám skutečně často také podiven vším, co se šíří virtuálním světem, do jména jsem nechtěl vložit jen takto prvoplánové poselství.

Prostor pro Vaše komentáře

22. července 2009 v 17:58
S mým prvním zajímavým článkem nahoře mělo mnoho čtenářů jisté potíže, do budoucna tedy plánuji přejít z hlaholice do běžné češtiny.
Mountains